Μενού

Ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης και ποιότητας τροφίμων

H εταιρεία δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στην γεωτεχνική υποστήριξη παραγωγών και ομάδων παραγωγών. Βασικός σκοπός είναι η εφαρμογή πιστοποιήσιμων μεθόδων παραγωγής που οδηγούν στην παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών προϊόντων ενώ παράλληλα προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Σχεδιάζει, εφαρμόζει και υλοποιεί συστήματα ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως το εθνικό πρότυπο Αgro 2.1-2.2 σε καλλιέργειες ελιάς, αμπέλου. Σε συνεργασία με επιστήμονες, ερευνητές και εφαρμοστές γεωτεχνικούς αναγνωρισμένου κύρους εστιάζουμε στην επί της ουσίας κατάρτιση των παραγωγών με καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και βασικούς άξονες την βελτίωση της παραγωγής και την βιωσιμότητα μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (κλιματική αλλαγή κ.α).

Με τη συνεχή εκπαίδευση και παρακολούθηση, ο παραγωγός αναπτύσσει ορθή και σφαιρική κρίση για το αν χρειάζεται να παρέμβει (πχ να κάνει εφαρμογή φυτοπροστασίας), πότε να παρέμβει (εφόσον αυτό τεκμηριώνεται), και με ποιόν τρόπο.

Η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιστεγάζεται με την πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης (αναγνωρισμένο από τον ΕΣΥΔ) όσον αφορά την μέθοδο παραγωγής, προσδίδοντας στο τελικό προϊόν ταυτότητα ποιότητας με δυνητικά αντισταθμιστικά οφέλη στον παραγωγό που συμμετέχει.

Στον τομέα της μεταποίησης η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης βάσει διεθνών προτύπων. Συγκεκριμένα επικεντρώνεται στην υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 22000, συστημάτων ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005 και στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001. Eπιπλέον, συμμετέχει στην εγκατάσταση διεθνών πρωτοκόλλων (πχ Globalgap) σε ομάδες οπωροκηπευτικών ή αλλού, τα οποία θέτουν προδιαγραφές στην παραγωγή προϊόντων, τα οποία είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.