Menu

1.07.2017

Χρ. Καρατζάς: «Διαδικασία αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών (Ορ.Π.), Ομάδων Παραγωγών (Ομ. Π) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.)», Σχολιασμός ΥΑ 397/18235

Featured article image

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Υπουργική Απόφαση που αφορά στη διαδικασία και κυρίως στα κριτήρια αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ορ.Π.), των Ομάδων Παραγωγών (Ομ. Π) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.) (για τους σκοπούς του κειμένου οι Ορ.Π. και οι Ομ.Π θα αναφέρονται συνολικά ως Ο.Π.). Για την απόφαση αυτή υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις δεδομένου ότι το μέχρι πρότινος νομικό πλαίσιο κάλυπτε μόνο 4 ομάδες προϊόντων, από τις 24 που προβλέπει συνολικά ο Καν. (ΕΕ) 1308/13. Η προσμονή αυτή σχετίζεται επιπλέον με το, προς το παρόν μη ενεργό, μέτρο 9 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20 που προβλέπει σημαντικές χρηματοδοτήσεις για τη σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών. Εντούτοις η πρόσφατη ΥΑ περιέχει αρκετές ασάφειες οι οποίες δεν έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί και έχουν δημιουργήσει ερωτηματικά σε όσους ενδιαφέρονται να συστήσουν σύντομα τέτοια σχήματα.

Η παρακάτω προσέγγιση δεν προέρχεται από την οπτική ενός νομικού που σίγουρα θα είχε περισσότερα να πει για την εγκυρότητα του κειμένου αλλά από την οπτική ενός γεωπόνου που τον ενδιαφέρει η δυνατότητα εφαρμογής του πλαισίου αυτού στο συνεταιριστικό γίγνεσθαι. Με αυτήν την οπτική γίνονται οι παρακάτω παρατηρήσεις.

Άρθρο 1
Σκοπός – πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Κανονισμού 1305/2013, των άρθρων 6 και 19 του Κανονισμού 702/2014 και των άρθρων 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161 και 164 έως και 175 του Κανονισμού 1308/2013, των άρθρων 6 έως και 31 του Κανονισμού 1379/2013, των άρθρων 1, 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1419/2013 και των άρθρων 1, 2 και 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1418/2013 σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.), τα κριτήρια, τις αρμόδιες αρχές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώρισή τους.
Σχολιασμός: Ήδη από το πρώτο άρθρο φαίνεται ότι η ΥΑ έχει γραφτεί με κύριο σκοπό τη δημιουργία Ο.Π. που θα απορροφήσουν κονδύλια από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) μέσω του μέτρου 9. Όμως μια Υπουργική Απόφαση θα πρέπει να θέτει το πλαίσιο ανάπτυξης υγιών συλλογικών σχημάτων στον αγροτικό χώρο ανεξαρτήτως των μέσων χρηματοδότησής τους. Ειδικότερα, όσον αφορά το μέτρο 9, θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι ένα από τα μέτρα του ΠΑΑ που θα «τρέξει» μόνο μια φορά, ενώ αντίθετα υπάρχει πλήθος επιχειρησιακών προγραμμάτων που υλοποιούνται πολλά χρόνια τώρα από Οργανώσεις Παραγωγών τόσο στα οπωροκηπευτικά όσο και στο ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές. Επομένως μια σχετική ΥΑ θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη κατά προτεραιότητα την εμπειρία από τις ήδη υφιστάμενες Ο.Π. και να αναπαράγει τους όρους επιτυχίας τους και σε άλλες ομάδες προϊόντων.

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την αναγνώριση των Ομ.Π., των Ο.Π. και των Ε.Ο.Π., κατά τομέα παραγωγής.
Σχολιασμός: Το εδάφιο αυτό καλύπτει τυχόν διατάξεις του κοινοτικού δικαίου που έρχονται σε αντίθεση με τη συγκεκριμένη ΥΑ. Ήδη για την περίπτωση των οπωροκηπευτικών ενδέχεται να υπάρχουν αντικρουόμενα σημεία, όπως θα περιγραφεί και παρακάτω. Επιπλέον, σύμφωνα με έγκριτους νομικούς, η επιφύλαξη είναι αδόκιμη για νομικό κείμενο, κυρίως μάλιστα για μια διοικητική πράξη, με κανονιστικό περιεχόμενο.

Άρθρο 2
Έννοια των Ομ.Π., Ο.Π. και των Ε.Ο.Π. – Συγχώνευση Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.

1. α) Ως Ομ.Π. αναγνωρίζονται οι αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών. Για τη χρηματοδότηση των Ομ.Π. του προηγούμενου εδαφίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού 1305/2013 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 702/2014, απαιτείται η επίσημη αναγνώριση τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας από την αρμόδια αρχή του ιδίου άρθρου, βάσει του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου.

β) Ως Ο.Π. αναγνωρίζονται οι αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών (να χρησιμοποιηθούν οι όροι του ν. 4384/2016).
Σχολιασμός: Σύμφωνα με την νομικό κα Μητροπούλου, που εξειδικεύεται στο συνεταιριστικό δίκαιο, «η αναγνώριση σαφώς οριζόμενου μέρους νομικής οντότητας στην εθνική έννομη τάξη μας δεν υφίσταται». Αυτό που ισχύει για τις Ο.Π. είναι ότι λειτουργούν εντός του αγροτικού συνεταιρισμού, με δικό τους κανονισμό λειτουργίας, πλην όμως με τη νομική μορφή του αγροτικού συνεταιρισμού (ή εταιρείας του εμπορικού δικαίου) και τον ίδιο αριθμό φορολογικού μητρώου. Η δομή αυτή παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σύμφωνα με την κα Μητροπούλου «ένα πλεονέκτημα είναι, η ήδη υπάρχουσα οργάνωση του συνεταιρισμού, ώστε να μη χρειαστεί να γίνει από την αρχή, παρά την προβλεπόμενη σχετική χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκσυγχρονισμό της ήδη υπάρχουσας, προς όφελος και της ομάδας και του συνεταιρισμού κλπ. Το μειονέκτημα είναι, αν ο συνεταιρισμός έχει οφειλές προς τρίτους. Τα χρήματα, που εισέρχονται στον συνεταιρισμό για την Ομάδα κατάσχονται βεβαίως, λόγω του κοινού ΑΦΜ. Νομίζω ότι μια ερμηνεία για το θέμα αυτό θα είναι χρήσιμη. Δηλαδή, δημιουργούμε ομάδα μέσα στον συνεταιρισμό, όταν ο Συνεταιρισμός είναι απόλυτα υγιής, για να μη θέσουμε σε κίνδυνο τα χρήματα που αναλογούν στην ομάδα.»
Για τη χρηματοδότηση των Ο.Π. του προηγούμενου εδαφίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού 1305/2013 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 702/2014, απαιτείται η επίσημη αναγνώριση τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας από την αρμόδια αρχή του ιδίου άρθρου, βάσει του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου.

γ) Ως Ε.Ο.Π. αναγνωρίζονται οι αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών.
Σχολιασμός: Στο σημείο αυτό βρίσκεται και το σημαντικότερο ερώτημα για όσους θέλουν να συστήσουν μια Ο.Π. Μπορεί μια Ο.Π. να αναγνωριστεί ως αυτοτελής νομική οντότητα (δηλαδή με δικά της φορολογικά στοιχεία) ή θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως σαφώς οριζόμενο μέρος ενός άλλου νομικού σχήματος (π.χ. συνεταιρισμού); Η διαφορά αυτή είναι σημαντική γιατί μέχρι σήμερα οι Ο.Π. που έχουν αναγνωριστεί αποτελούν μέρη άλλων νομικών σχημάτων χωρίς να έχουν δική τους αυτοτέλεια (δηλαδή δεν έχουν καταστατικό αλλά εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, χρησιμοποιούν το ΑΦΜ και τις υποδομές του νομικού σχήματος, δεν μπορούν να προσλάβουν προσωπικό κλπ).

Κατά τα λοιπά το άρθρο 2 επιβεβαιώνει όσα επισημάνθηκαν παραπάνω ότι η αναφορά για τη χρηματοδότηση αφορά μόνο το άρθρο 27 του Καν. 1305/13, δηλαδή το μέτρο 9 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Καν. (ΕΚ) 543/2011 αφορά χρηματοδοτήσεις για Ορ.Π. στον τομέα των οπωροκηπευτικών και ο Καν. (ΕΕ) 611/14 & 615/14 σε Ορ.Π. στον τομέα του ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών). Η αποκλειστική αναφορά στο μέτρο 9 δίνει για άλλη μια φορά την εικόνα ότι η συγκεκριμένη ΥΑ είναι ειδικού σκοπού και αφορά μόνο το τρέχον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. α) Οι Ομ.Π. και οι Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία των φυσικών ή/και νομικών προσώπων, παραγωγών των προϊόντων των τομέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 1308/2013, που είναι μέλη των αυτοτελών νομικών οντοτήτων του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενων μερών αυτών. β) Οι Ε.Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών.
Σχολιασμός: Το σημείο αυτό περιέχει μια ασάφεια, που δεν είναι κατανοητός ο σκοπός της. Τα φυσικά πρόσωπα που συγκροτούν τις Ο.Π. μπορούν να είναι μέλη των αυτοτελών νομικών οντοτήτων του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου (π.χ. ενός συνεταιρισμού ή μιας Α.Ε.). Πώς μπορεί όμως να είναι μέλη των σαφώς οριζόμενων μερών αυτών; Μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο (παραγωγός) να είναι μέλος ενός σαφώς οριζόμενου μέρους μιας νομικής οντότητας (π.χ. μιας Ομάδας Παραγωγών) και παράλληλα να συστήσει μια Οργάνωση Παραγωγών για το ίδιο προϊόν;

3. Οι Ομ.Π., οι Ο.Π. και οι Ε.Ο.Π. μπορούν να συγχωνευτούν, εφόσον συγχωνευτούν ή απορροφηθούν τα νομικά πρόσωπα που αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Η νέα νομική οντότητα είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συγχωνευόμενων ή απορροφούμενων νομικών οντοτήτων.
Σχολιασμός: Το εδάφιο της συγχώνευσης δεν θα είχε κάποια άλλη σημασία αν δεν συνδεόταν άμεσα με τη δυνατότητα αυξημένης χρηματοδότησης οργανώσεων παραγωγών που επιθυμούν να επενδύσουν σε παραγωγικές δομές, μέσω του μέτρου 4.2 της μεταποίησης του ΠΑΑ. Για το σκοπό αυτό υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από Ο.Π. να αξιοποιήσουν το παραπάνω εδάφιο για να μπορέσουν να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους δομές.

Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές Αναγνώρισης και Ελέγχου των Ομ.Π., Ο.Π., Ε.Ο.Π.

1. Για την αναγνώριση των Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. του άρθρου 2, συνιστώνται:
α) Πρωτοβάθμια τριμελής Επιτροπή Αναγνώρισης (Π.Ε.Α.), παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των Ομ.Π., Ο.Π., Ε.Ο.Π. στην έδρα κάθε ΔΑΟΚ, που συγκροτείται από:
αα) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή αυτού.
ββ) Έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από έναν (1) υπάλληλο της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Τεχνολογικής (ΤΕ), με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.
γγ) Έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω υπηρεσιακής μονάδας, κλάδου Γεωπονικού, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως εισηγητή, με δικαίωμα ψήφου και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από έναν (1) υπάλληλο της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Προκειμένου για αναγνώριση Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. στον τομέα της αλιείας ή της κτηνοτροφίας, ως Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αλιείας ή ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, της Περιφερειακής Ενότητας, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντά του. Ως εισηγητής με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου Ιχθυολόγων ή Γεωπονικού ή Κτηνιάτρων αντίστοιχα, και εν ελλείψει υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής, ένας (1) υπάλληλος της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας, με τον αναπληρωτή του, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Με απόφαση του Περιφερειάρχη ορίζονται τα μέλη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης (Π.Ε.Α.). Η απόφαση εκδίδεται με μέριμνα του Προϊσταμένου της υπηρεσιακής μονάδας (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας στην εδαφική περιφέρεια της οποίας έχει έδρα η υπό αναγνώριση ή ανάκληση της αναγνώρισης κ.λπ., Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π.. Με την ίδια απόφαση ως γραμματέας της επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της ΔΑΟΚ. Έργο της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης (Π.Ε.Α.) είναι η αναγνώριση των Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., η τροποποίησή της, η ανάκληση ή αναστολή της, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των Ομ.Π., Ο.Π., Ε.Ο.Π., της περιοχής αρμοδιότητας της, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι αναγνωρισμένες Ομ.Π., Ο.Π., Ε.Ο.Π., συνεχίζουν να τηρούν τους όρους αναγνώρισης. Ο έλεγχος διοικητικός ή/και επιτόπιος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση εντός 3ετίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις και συντάσσεται σχετικό πρακτικό ελέγχου.
Σχολιασμός: Ο διοικητικός έλεγχος θα πρέπει να είναι ετήσιος από τη ΔΑΟΚ όπως ισχύει αυτήν τη στιγμή για τις Ορ.Π. στα οπωροκηπευτικά και στο ελαιόλαδο. Η τριετία έχει πρακτικά προβλήματα, όπως είναι ο έλεγχος του ελάχιστου αριθμού μελών και της ελάχιστης εμπορευθείσας αξίας παραγωγής, που πρέπει να τηρείται και να ελέγχεται κάθε έτος.

β) Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης (Δ.Ε.Α.) στην έδρα κάθε Περιφέρειας, που συγκροτείται από:
αα) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) /ΔΑΚΠ ΑΤΤΙΚΗ) της Περιφέρειας ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή αυτού.
ββ) Έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από έναν (1) υπάλληλο της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Τεχνολογικής (ΤΕ), με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων των κατηγοριών αυτών, ορίζεται σε αντικατάσταση τους, ένας (1) υπάλληλος με τον αναπληρωτή του, των οικείων υπηρεσιακών μονάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων της οικείας Περιφέρειας αντίστοιχων κατηγοριών. Δεν ορίζονται μέλη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης (Δ.Ε.Α.), υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει την έδρα της η υπό αναγνώριση ή ανάκληση αναγνώρισης κ.λπ. Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.
γγ) Έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω υπηρεσιακής μονάδας, κλάδου Γεωπονικού, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κλάδου Κτηνιατρικού, κατηγορίας Π.Ε., όταν πρόκειται για Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. του τομέα της κτηνοτροφίας, ως εισηγητή με δικαίωμα ψήφου και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από έναν (1) υπάλληλο της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Προκειμένου για αναγνώριση Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. στον τομέα της αλιείας, ως Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αλιείας της Περιφέρειας, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού. Ως εισηγητής με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιχθυολόγων και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής, ένας (1) υπάλληλος της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Με απόφαση του Περιφερειάρχη ορίζονται τα μέλη της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης. Η απόφαση εκδίδεται με μέριμνα του προϊσταμένου της υπηρεσιακής μονάδας (ΔΑΟ/ΔΑΚΠ ΑΤΤΙΚΗ) της Περιφέρειας, στην εδαφική περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα η υπό αναγνώριση ή ανάκληση της αναγνώρισης κ.λπ. Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π.. Με την ίδια απόφαση ως γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της υπηρεσιακής μονάδας (ΔΑΟ) της Περιφέρειας. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κρίνει προσφυγές κατά των αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επι- τροπής Αναγνώρισης. Οι αποφάσεις της ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσής τους. Οι αποφάσεις ορισμού μελών των Π.Ε.Α. και Δ.Ε.Α. κοινοποιούνται στο Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). 2. Η συνεδρίαση και η λήψη αποφάσεων των παραπάνω Επιτροπών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Διαδικασία Αναγνώρισης των Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.

1. Για την αναγνώριση του ως Ομ.Π., Ο.Π. και ΕΟΠ, το νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην υπηρεσιακή μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ) στην εδαφική περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του, αίτηση που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης και Ελέγχου. Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά η επωνυμία του ν.π., ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου καθώς και ο αριθμός του αντίστοιχου Μητρώου που τηρείται από τις αρμόδιες Αρχές, ανάλογα με τη νομική μορφή του ν.π., προκειμένου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων.

Για την ενίσχυση των Ομ.Π. και των Ο.Π. σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού 702/2014 στην αίτηση του προηγούμενου εδαφίου αναγράφονται και τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 6 του ιδίου ως άνω Κανονισμού.
Α) Η αίτηση για την αναγνώριση των Ομ.Π. και των Ο.Π. συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αναλυτική κατάσταση των μελών, φυσικών και νομικών προσώπων του ν.π. της Ομ.Π ή Ο.Π., με τον Α.Φ.Μ. τους και την ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής.
Σχολιασμός: Σε τι αναφέρεται η ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, στα μέλη ή στην ίδια την Ο.Π.; Βάσει των όσων αναγράφονται παρακάτω τα μέλη θα πρέπει να αναγράφουν τον μέσο όρο της εμπορευθείσας αξίας παραγωγής των τριών προηγούμενων καλλιεργητικών περιόδων από την ημ/νία αναγνώρισης μόνο των προϊόντων για τα οποία η Ο.Π. αιτείται αναγνώρισης. Αυτή θα ήταν και πιο δόκιμη διατύπωση για το παραπάνω εδάφιο.

β) Απόσπασμα πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του ν.π., από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π..
γ) Απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών της υπό σύστασης Ομ.Π. ή Ο.Π., από το οποίο προκύπτει ότι καταρτίσθηκε-ψηφίστηκε το καταστατικό λειτουργίας.
δ) Επιχειρηματικό Σχέδιο πενταετούς διάρκειας, που θα περιγράφει τον τρόπο και τα μέσα επίτευξης των στόχων της Ομ.Π. ή Ο.Π., ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά της.
Σχολιασμός: Σύμφωνα με το άρθρο 154 του Καν. (ΕΕ) 1308/13 η αναγνώριση βασίζεται στην τήρηση των κριτηρίων αναγνώρισης και στην ύπαρξη ενός καταστατικού που περιγράφει τους στόχους μιας Ο.Π. και όχι στην υποβολή ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Επιπλέον το επιχειρηματικό σχέδιο φαίνεται αταίριαστο στους όρους αναγνώρισης. Επιπλέον το γεγονός ότι για τις Ο.Π. υπάρχουν πολλές πηγές χρηματοδότησης, με διαφορετικούς όρους και διάρκεια, περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ακόμα και αν ισχυριστεί κανείς ότι το επιχειρηματικό σχέδιο είναι απαραίτητο, θα περίμενε περισσότερα στοιχεία για το τι πρέπει να περιγράφει ιδανικά ένα τυποποιημένο σχέδιο, ώστε όλες οι αιτούμενες Ο.Π. να αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αντίθετα η γενική περιγραφή σημαίνει ότι κάθε Ο.Π. μπορεί να προσκομίσει κυριολεκτικά ότι θέλει και όπως θέλει.

ε) Καταστατικό λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π., υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Ομ.Π. ή Ο.Π., στο οποίο προβλέπονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
Σχολιασμός: Σχολιάστηκε και παραπάνω η διαφορά μεταξύ αυτοτελών νομικών οντοτήτων και σαφώς οριζόμενων μερών αυτών. Το καταστατικό λειτουργίας αναφέρεται στην ίδρυση νομικών προσώπων. Αντίθετα, στη συντριπτική πλειοψηφία των Ο.Π. που συστάθηκαν στην Ελλάδα, δεν υπήρχε καταστατικό αλλά εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.

αα) την υποχρέωση των παραγωγών-μελών της Ομ.Π. ή Ο.Π. να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η Ομ.Π. ή Ο.Π. και τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την έγκριση και την τροποποίηση των κανόνων αυτών, όπως καθορίζονται στο καταστατικό,
ββ) την υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της Ομ.Π. ή Ο.Π. και να διακινούν μέσω της Ομ.Π. ή Ο.Π. τουλάχιστον το 80% της παραγωγής τους,
Σχολιασμός: Η απαίτηση του 80% έρχεται σε αντίθεση με την προτεινόμενη τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 543/2011 για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, η οποία αναφέρει ως ποσοστό διακίνησης των προϊόντων μέσω της Ο.Π. το 75%. Στην περίπτωση αυτή ποιό ποσοστό θα ισχύει;

γγ) το μέγιστο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου και των μεριδίων που κατέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέλος της Ομ.Π. ή Ο.Π., ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λειτουργία αυτής. Το εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 20%, ανεξάρτητα αν τα μέλη αυτά συμμετέχουν με μεγαλύτερο μερίδιο διάθεσης προϊόντων στην Ομ.Π. ή Ο.Π.,
δδ) την επιβολή κυρώσεων στα μέλη της Ομ.Π. ή Ο.Π., σε περίπτωση παραβάσεων των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από το Καταστατικό λειτουργίας,
εε) τους κανόνες για την αποδοχή νέων μελών, την οικειοθελή αποχώρηση μελών, τη διαγραφή μελών καθώς και την ελάχιστη διάρκεια της συμμετοχής στην Ομ.Π. ή Ο.Π. η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους. Το καταστατικό των Ο.Π. του άρθρου 152 του Κανονισμού 1308/2013, εκτός αυτών του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, περιλαμβάνει πέραν των ανωτέρω και όσα προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 153 του ιδίου ως άνω Κανονισμού.
στ) Πιστοποιητικό ότι το ν.π. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, το οποίο εκδίδεται αρμοδίως, ανάλογα με τη νομική μορφή του, εφόσον έχει συσταθεί ένα (1) τουλάχιστον χρόνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση των μελών, ότι δεν ανήκουν σε άλλη Ομ.Π. ή Ο.Π. που διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν.
Σχολιασμός: Γιατί να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση και να μη γίνεται διασταυρωτικός έλεγχος από το αντίστοιχο μητρώο;

Β) Η αίτηση για την αναγνώριση του ν.π. ως Ε.Ο.Π. πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αναλυτική κατάσταση των ν.π. που έχουν αναγνωριστεί ως Ο.Π. και είναι μέλη του ν.π. που θέλει να αναγνωριστεί σαν Ε.Ο.Π..
β) Τις αποφάσεις αναγνώρισης ως Ο.Π. των ν.π. – μελών του ν.π. που θέλει να αναγνωριστεί ως Ε.Ο.Π.
γ) Απόσπασμα πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του ν.π., από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ε.Ο.Π..
2. Η Π.Ε.Α. λαμβάνοντας υπόψη τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και την έκθεση του εισηγητή του άρθρου 3, παρ.1α, εδάφιο γγ) της παρούσας, ελέγχει:
α) εάν όλα τα μέλη της Ομ.Π. ή Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. είναι και μέλη του ν.π. που αιτείται αναγνώριση. Η Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του ΥΠΑΑΤ για τους συνεταιρισμούς, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) για τις νομικές οντότητες του εμπορικού νόμου, και το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), παρέχουν τις σχετικές βεβαιώσεις μετά από αίτηση της επιτροπής,
Σχολιασμός: Πώς θα γίνεται ο έλεγχος ότι οι παραγωγοί μιας ΟΠ είναι και μέτοχοι ενός συνεταιρισμού; Η Δ/νση του ΥΠΑΑΤ, που αναφέρεται παραπάνω, διαθέτει επικαιροποιημένα στοιχεία για τους μετόχους κάθε συνεταιρισμού; Διαφορετικά πώς θα γίνεται ο παραπάνω έλεγχος που είναι και ο πιο ουσιαστικός;

β) εάν προκύπτει από το καταστατικό λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π. ότι η σύσταση της Ομ.Π. ή Ο.Π., έγινε με πρωτοβουλία των μελών του ν.π.,
γ) εάν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης συγκεκριμένα: όσον αφορά τις Ο.Π., η ελάχιστη εμπορευθείσα αξία παραγωγής να αποδεικνύεται με τιμολόγια πώλησης των μελών. Για τον προσδιορισμό λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της εμπορευθείσας αξίας παραγωγής των τριών προηγούμενων καλλιεργητικών περιόδων από την ημερομηνία αναγνώρισης της Ο.Π.
Σχολιασμός: Ο υπολογισμός της εμπορευθείσας αξίας κάθε μέλους, ειδικά για πολυπληθείς Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών είναι εξαιρετικά δύσκολος, εκτός αν γίνεται με βεβαίωση ορκωτού λογιστή (όπως ισχύει για τις Ορ.Π. οπωροκηπευτικών) ή μέσω διασταύρωσης με τις βάσεις δεδομένων του Υπ. Οικονομικών και των στοιχείων που δηλώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Η Π.Ε.Α. υποχρεούται να εκδώσει την απόφαση της, πλήρως αιτιολογημένη, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών. Στην απόφαση αναφέρονται η επωνυμία και η έδρα της Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., η ημερομηνία της απόφασης αναγνώρισης, τα προϊόντα για τα οποία αναγνωρίζεται η Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.. Η απόφαση της επιτροπής αναρτάται στον οικείο ιστότοπο της Π.Ε.
3. Οι αποφάσεις των Επιτροπών (Π.Ε.Α. και Δ.Ε.Α.), καταχωρίζονται ηλεκτρονικά ή συμβατικά από την οικεία υπηρεσιακή μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ) ή την οικεία υπηρεσιακή μονάδα της Περιφέρειας (ΔΑΟ) στο Μητρώο Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. του άρθρου 7, αναγράφοντας τα ανωτέρω στοιχεία και κοινοποιούνται: α) Στους ενδιαφερομένους με απόδειξη. β) Στη Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του ΥΠΑΑΤ. γ) Στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.
4. Κατά της απορριπτικής απόφασης της ΠΕΑ, το νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να αναγνωριστεί ως Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π., μπορεί να ασκήσει προσφυγή στη ΔΕΑ, εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της, με αίτησή του που κατατίθεται στην υπηρεσιακή μονάδα (ΔΑΟ /ΔΑΚΠ ΑΤΤΙΚΗ) της Περιφέρειας και απευθύνεται στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης. Στην ανωτέρω αίτηση αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι της προσφυγής και δύναται να προσκομιστούν νέα στοιχεία. Κατόπιν ο εισηγητής της ΔΕΑ, του άρθρου 3, παρ. 1β, εδάφιο γγ), συντάσσει σχετική εισηγητική έκθεση. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει την απόφαση της, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η απόφαση αναρτάται στους ιστότοπους της Περιφερειακής Ενότητας και της Περιφέρειας.
5. Η απόρριψη αίτησης αναγνώρισης του νομικού προσώπου ως Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., δεν αποκλείει το δικαίωμά του να υποβάλει νέα αίτηση για αναγνώριση στην ΠΕΑ.
6. Η υποβολή και η εξέταση αιτημάτων αναγνώρισης Ο.Π. και Ε.Ο.Π., που έχουν μέλη σε περισσότερες της μιας Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας της Χώρας, γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφέρεια που εδρεύει η Ο.Π. και Ε.Ο.Π.

Άρθρο 5
Ανάκληση ή αναστολή αναγνώρισης

1. Η αναγνώριση του νομικού προσώπου ως Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., υπόκειται σε ανάκληση ή αναστολή, όταν διαπιστώνεται ότι παύουν να ισχύουν οι όροι αναγνώρισης.
2. Με τη διαπίστωση της μη τήρησης των διαλαμβανομένων της παραγράφου 1 από την ΠΕΑ:
α) Η αρμόδια ΔΑΟΚ της Π.Ε. αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή, στην οποία αναφέρεται η διαπιστωθείσα μη τήρηση των όρων και κριτηρίων αναγνώρισης, τα διορθωτικά μέτρα και οι προθεσμίες για την λήψη των διορθωτικών μέτρων από την Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.. Οι προθεσμίες δεν υπερβαίνουν τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία διαπίστωσης της μη τήρησης των διαλαμβανομένων της παρ. 1, δηλαδή την ημερομηνία ελέγχου.
β) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., εντός διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών, αναστέλλεται η αναγνώρισή της για ένα έτος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι τέσσερις (4) παραπάνω μήνες.
γ) Εάν στο τέλος της περιόδου αναστολής, η Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. συνεχίζει να μην τηρεί τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1, ανακαλείται η αναγνώρισή της.
δ) Στην περίπτωση αποδεδειγμένου, με στοιχεία ΕΛΓΑ, καταστροφικού γεγονότος που επηρέασε την αξία εμπορευθείσας παραγωγής, η αποζημιωθείσα αξία της παραγωγής, συμπληρώνει την αποκλίνουσα της παρ. Β του άρθρου 6 αξία εμπορευθείσας παραγωγής για τη διατήρηση της αναγνώρισης.

Άρθρο 6
Κριτήρια Αναγνώρισης Ομ.Π. Ο.Π. και ΕΟΠ

Α) Για την αναγνώριση των Ομ.Π. απαιτούνται ανά τομέα αγροτικής παραγωγής τουλάχιστον πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί, ειδικά για τις Ομ.Π. φυτικής παραγωγής απαιτούνται δέκα (10) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί, καθώς και επιχειρηματικό σχέδιο, δεν απαιτείται ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής.
Σχολιασμός: Το πιο ουσιαστικό ερώτημα, σε τι διαφέρει η Ομάδα από την Οργάνωση Παραγωγών; Είναι μόνο ο αριθμός των ατόμων και η αξία εμπορευθείσας παραγωγής ή και κάτι περισσότερο;
Στο σημείο αυτό αξίζει μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Στα οπωροκηπευτικά, όταν εφαρμόστηκε η έννοια των Ομάδων Παραγωγών αυτές ξεκίνησαν ως ένα μεταβατικό στάδιο πριν την αναγνώριση ως Οργάνωση Παραγωγών. Η διάκριση αυτή έγινε από την Ε.Ε. για να επιτρέψει σε νέες συλλογικές οντότητες να αποκτήσουν την κατάλληλη διοικητική οργάνωση και υποδομή, ώστε σε ένα χρονικό ορίζοντα 5 ετών να αναγνωριστούν ως Οργανώσεις Παραγωγών. Για τις Ομάδες Παραγωγών, η μόνη απαίτηση ήταν η ύπαρξη ενός σχεδίου αναγνώρισης με σκοπό την απόκτηση μιας στοιχειώδους οργάνωσης και των κατάλληλων υποδομών, ώστε σταδιακά να μεταβούν στο επίπεδο των Οργανώσεων Παραγωγών.
Επομένως το στοιχείο που θα έπρεπε να διαφοροποιεί τις Ομάδες από τις Οργανώσεις είναι το ποσοστό της παραγωγής των μελών που θα πρέπει να διακινείται μέσω της Ο.Π. Δεδομένου ότι οι Ομάδες Παραγωγών είναι νέες συλλογικές οντότητες που δεν έχουν (ακόμη) τις κατάλληλες υποδομές, το ποσοστό αυτό θα έπρεπε να είναι 0%. Διαφορετικά δεν θα είναι εφικτό για νέα συλλογικά σχήματα να φτάσουν σε μόλις ένα έτος να διακινούν το 80% της παραγωγής των μελών μέσα από την Ο.Π.

Β) Για την αναγνώριση Ο.Π. απαιτούνται κατ’ ελάχιστο είκοσι (20) μέλη και επιχειρηματικό σχέδιο. Η απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π. καθορίζεται σε 250.000 χιλιάδες ευρώ. Για την αναγνώριση αλιευτικών και βιολογικών Ο.Π., απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δέκα (10) μέλη, επιχειρηματικό σχέδιο και ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή 100.000 χιλ. ευρώ.
Σχολιασμός: Το όριο αναγνώρισης των 250.000 ευρώ (και μάλλον όχι 250.000 χιλιάδων!) είναι εξαιρετικά χαμηλό για όλες τις ομάδες προϊόντων. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό των μέσων αξιών παραγωγής ανά ομάδα προϊόντος προκύπτει ότι ο μέσος αριθμός παραγωγών ανά ομάδα προϊόντων είναι μικρός για την ουσία παρέμβασης που απαιτούν οι Ο.Π. στη συγκέντρωση της προσφοράς των αγροτικών προϊόντων. Είναι αυτονόητο ότι το μεγάλο μέγεθος δεν σημαίνει στενότερες σχέσεις μεταξύ των μελών. Όμως, ειδικά για τη χρηματοδότησή τους, με δεδομένο ότι οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι, θα πρέπει να δίνεται έμφαση σε μεγαλύτερα σχήματα. Βάσει εκτιμήσεων για βασικά αγροτικά προϊόντα προκύπτουν τα ακόλουθα:

Γ) Για την αναγνώριση ΕΟΠ απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) αναγνωρισμένες Ο.Π. Δ) Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής με την ιδιότητα του μέλους σε Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., δεν δύναται να είναι κατώτερη από ένα έτος. Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., εφόσον θελήσουν να αποχωρήσουν από αυτές, απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., που είναι αναγνωρισμένη για τα ίδια προϊόντα, ή να συστήσουν άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., για τα ίδια προϊόντα, εάν δεν παρέλθει ένα (1) έτος από την αποχώρησή τους.
Σχολιασμός: Με εξαίρεση την περίπτωση όπου τα άτομα που συμμετείχαν στην ΟΠ «βαρύνονται» με αποσβέσεις παγίων που έχουν αγοραστεί από προηγούμενο επιδοτούμενο πρόγραμμα, γιατί ένα μέλος δεν μπορεί να γραφτεί σε άλλη Ο.Π. πριν παρέλθει ένα έτος από την αποχώρησή του; Ο όρος αυτός δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε Ο.Π. που ανακαλείται η αναγνώρισή τους και τα μέλη τους «εγκλωβίζονται» χωρίς να μπορούν να γραφτούν σε άλλη Ο.Π. Σημειώνεται ότι τέτοιες περιπτώσεις θα υπάρξουν πολλές το επόμενο διάστημα.

Άρθρο 7
Μητρώο Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δημιουργείται, ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.», το οποίο τηρείται από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ και αποτελεί ψηφιακή βάση δεδομένων.

2. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή καταχωρούνται για κάθε αναγνωρισμένη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. τα παρακάτω στοιχεία: α. Ο Κωδικός Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., η επωνυμία, η περιφερειακή ενότητα, η νομική μορφή, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., ο αριθμός μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών του ΥΠΑΑΤ ή ο αριθμός κοινωνικής οικονομίας, όπου απαιτείται να υπάρχει. β. Τα Προϊόντα για τα οποία είναι αναγνωρισμένη η Ομ.Π., Ο.Π. Ε.Ο.Π. γ. Τα Στοιχεία των παραγωγών μελών των Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο και προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται στην απόφαση αναγνώρισης της Οργάνωσης Παραγωγών/Ομ.Π. και τα οποία καλλιεργεί και διακινεί μέσω αυτής κάθε μέλος της.

3. Τα ανωτέρω στοιχεία επικαιροποιούνται σε κάθε μεταβολή και οπωσδήποτε πριν από την υποβολή επιχειρησιακών προγραμμάτων και των τροποποιήσεων αυτών.

4. Πρώτη καταχώριση στοιχείων: α. Για τις Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. που έχουν αναγνωριστεί έως την έκδοση της παρούσας απόφασης, τα στοιχεία των ως άνω περιπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταχωρούνται έως την 31 Μαρτίου 2017. β. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καταχωρίζουν στο Μητρώο τα στοιχεία του παρόντος άρθρου.

Σχολιασμός: Υπάρχει το μητρώο αυτό επικαιροποιημένο από τις ΔΑΟΚ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω;

Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται:

α) Η υπ’ αριθ. 5746/157266/11.12.2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» (Β΄ 3351/12.12.2014).
Σχολιασμός: Το θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης οργανώσεων παραγωγών ελαιολάδου-επιτραπέζιων ελιών πλέον καταργείται. Όσες Ο.Π. επιθυμούν να αναγνωριστούν στον τομέα του ελαιολάδου για να υποβάλουν επιχειρησιακό πρόγραμμα στις ΟΕΦ (δηλαδή σε λιγότερο από 1 έτος από σήμερα) θα πρέπει να αναγνωριστούν πλέον βάσει των νέων κριτηρίων. Ερωτήματα δημιουργούνται και για τις ήδη αναγνωρισμένες ΟΕΦ (είναι κοντά στις 100), αν θα πρέπει δηλαδή να αναγνωριστούν εκ νέου, βάσει των νέων κριτηρίων. Σε κάθε περίπτωση οι φορείς ελέγχου θα μπλεχτούν σε ένα διττό σύστημα όπου κάποιες παλιότερες Ορ.Π. στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών θα ελέγχονται βάσει των στρεμμάτων και άλλες νεότερες βάσει της εμπορευθείσας αξίας. Επιπλέον ο αναμενόμενος πολυτεμαχισμός των Ορ.Π. ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς από το κατώφλι των 100 ατόμων στο ελάχιστο των 20 ατόμων θα δημιουργήσει πανσπερμία Ορ.Π. χωρίς ουσιαστική παρέμβαση.

β) Η υπ’ αριθ. 2133/101443/20.8.2013 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΕ) αριθ. 511/2012 και (ΕΕ) αριθ. 880/2012, όπως ισχύουν, σχετικά με την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών και των Ενώσεών τους, καθώς και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων» (Β΄ 2226/10.9.2013).
Σχολιασμός: Ομοίως για το γάλα με τη μόνη διαφορά ότι μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν αναγνωρισμένες Ορ.Π. πλην μιας.
Άλλο στοιχείο όμως είναι πιο κρίσιμο. Τι θα ισχύει πλέον στα οπωροκηπευτικά; Η ΚΥΑ 266355/11-02-09 (ΦΕΚ 594Β/2009) δεν καταργείται στο συγκεκριμένο άρθρο. Επομένως με ποιους όρους αναγνωρίζεται μια νέα Ορ.Π. στα οπωροκηπευτικά, με το νέο ή το παλιό καθεστώς; Αν εφαρμοστεί εξαίρεση για τις Ορ.Π. θα πρέπει να εξαιρεθεί και ο τομέας του ελαιολάδου-επιτραπέζιων ελιών που ήδη διαθέτει μεγάλο αριθμό αναγνωρισμένων Ορ.Π. Επίσης δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ισχύει για τις Ομάδες Παραγωγών. Θα μπορούν να ιδρύονται στα οπωροκηπευτικά και στο ελαιόλαδο σύμφωνα με την υφιστάμενη ΥΑ; Ομοίως και για τον αμπελοοινικό τομέα, όπου η ΚΥΑ 177349/14-10-2011 (ΦΕΚ 2299 Β/2011) παραμένει ενεργή.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις ως άνω καταργούμενες αποφάσεις, νοείται ως αναφορά στην παρούσα.

Άρθρο 9
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι Ομ.Π., οι Ο.Π. και οι Ε.Ο.Π. που έχουν συσταθεί και αναγνωριστεί πριν τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 συνεχίζουν να λειτουργούν με την υποχρέωση προσαρμογής των καταστατικών τους στις διατάξεις της παρούσας, εντός δύο ετών από τη δημοσίευσή τους.
Σχολιασμός: Η βασικότερη προσαρμογή αφορά το ελάχιστο ποσοστό παραγωγής που πρέπει να διακινείται μέσω των Ο.Π. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να προσαρμοστεί στο 80% (στις περιπτώσεις των οπωροκηπευτικών ανέρχεται τώρα στο 90% (αναμένεται να αλλάξει στο 75%), ενώ στο ελαιόλαδο δεν υφίσταται).

2. Οι Ομ.Π. και οι Ο.Π. που έχουν συσταθεί και αναγνωριστεί μετά τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 και επιθυμούν τη χρηματοδότησή τους σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού 1305/2013 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 702/2014, εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας για την εκ νέου αναγνώρισή τους.
Σχολιασμός: Η παραπάνω παράγραφος σημαίνει ότι όσες Ομ.Π. και Ορ.Π. έχουν αναγνωριστεί μετά την 26η Απριλίου 2016 (δηλαδή μετά από τη δημοσίευση του ν. 4384/16) μπορούν, εφόσον το επιθυμούν να αναγνωριστούν εκ νέου βάσει της νέας ΥΑ με τα νέα αναμορφωμένα κριτήρια.

Read more of our articles

1.01.2017

Χρ. Καρατζάς: Η συνεισφορά των Οργανώσεων Παραγωγών στο γαλακτοκομικό τομέα

19.11.2018

Μήπως υπάρχει πρόβλημα με τις Ομάδες Παραγωγών στην Ελλάδα;

Agrenaos. © All Rights Reserved.

Designed and developed by sometimes studio.